logo
Czwartek, 22 marca 2018 r.
imieniny:
Bogusława, Jagody, Katarzyny, Zachariasza, Lei – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Czwartek, 22 marca 2018
V tydzień Wielkiego Postu, I tydzień psałterza 

Czytania liturgiczne
Czwartek. Dzień powszedni

Nowy lekcjonarz: Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; J 8, 51-59;
Stary lekcjonarz: Rdz 17, 3-9; Ps 105, 4-5. 6-7. 8-9; Ps 95, 8ab; J 8, 51-59;

[fioletowy kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE  (Rdz 17,3-9)
Przymierze Boga z Abrahamem


Czytanie z Księgi Rodzaju.
 
Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:
„Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
Przymierze moje, które zawieram pomiędzy tobą a Mną oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem”.
Potem Bóg rzekł do Abrahama: „Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 105,4-5.6-7.8-9)


Refren: Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim.

Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza. 
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. 

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy. 
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały. 

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń, 
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 95,8ab)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, 
lecz słuchajcie głosu Pańskiego. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (J 8,51-59)
Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
 
Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wiek». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?”
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”.
Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”.
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Znak sprzeciwu

Żydzi nie mogli znieść, że Jezus ośmielił się uznać za większego od Abrahama, który był dla nich kimś o wiele ważniejszym niż jakakolwiek inna postać z dziejów Izraela. To przekonanie było tak mocne, że kogoś, kto sprzeciwiał się ich myśleniu, uznawali za bluźniercę i byli gotowi zabić. Również dzisiaj można spotkać osoby broniące z szaloną zawziętością poglądów sprzecznych z wiarą chrześcijańską. Taka postawa, niekiedy prezentowana w imię obrony swoiście rozumianej wolności, skutecznie oddziela człowieka od możliwości poznania prawdziwego Boga w osobie Jezusa Chrystusa. On był, jest i zapewne będzie na zawsze znakiem sprzeciwu.

Duchu Święty, spraw, aby mój umysł i serce były otwarte na prawdę, którą Ojciec objawił w swoim Synu, a naszym Panu Jezusie Chrystusie. Niech dzięki Twojej łasce prawdziwa nauka Ewangelii będzie dla mnie drogowskazem na ścieżkach życia.

 

Rozważania pochodzą z książki
Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 
     
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Zwiastowanie Maryi


Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona została na Matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. Odnosi się to szczególnie do Matki Jezusa, która wydała na świat samo Życie odradzające wszystko i obdarzona została przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami. Nic przeto dziwnego, że u Świętych Ojców przyjął się zwyczaj nazywania Bogarodzicy całą świętą i wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie. Ubogaconą od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej świętości. Dziewicę z Nazaretu zwiastujący Anioł z polecenia Bożego pozdrawia jako "łaski pełną" (Łk 1, 28). Ona zaś odpowiada wysłańcowi niebios: "Oto ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego" (Łk 1, 38). Tak więc Maryja, córa Adama, zgadzając się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując całym sercem zbawczą wolę Bożą, nie powstrzymana żadnym grzechem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską, osobie i dziełu Syna swego, pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski Boga wszechmogącego służąc tajemnicy odkupienia. Słusznie tedy sądzą święci Ojcowie Kościoła, że Maryja nie zupełnie biernie poddała się woli Boga, lecz że z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzi. Sama bowiem, jak powiada św. Ireneusz, "będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie jak i dla całego rodzaju ludzkiego".

KK 56


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Oko sprawiedliwego często odkrywa prawdę lepiej niż siedem straży postawionych na szczycie góry.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i
Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, który nam dałeś w osobie św. Lei. Amen.


Patron DniaŚw. Lea
wdowa

Jedyne wiadomości o św. Lei, pobożnej wdowie z IV wieku, znajdują się w liście, który św. Hieronim napisał do św. Marceli. Po śmierci męża usunęła się do rzymskiego klasztoru; w końcu została jego przełożoną. Odznaczała się wielką uległością i pokorą. Całe noce spędzała na modlitwach, a swoje towarzyszki pouczała pięknym przykładem umartwienia i prostoty.

jutro: św. Turybiusza

wczoraj
dziś
jutro