logo
Czwartek, 24 maja 2018 r.
imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny, Marii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Święto Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana (rok B)

Czwartek, 24 maja 2018

VII tydzień Okresu Zwykłego, III tydzień psałterza
 
Czytania liturgiczne
Czwartek. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Nowy lekcjonarz: Iz 6, 1-4. 8; Hbr 2, 10-18; Ps 23 (22), 2-3. 5. 6 (R.: por. 1b); Ez 36, 25a. 26a; J 17, 1-2. 9. 14-26;
Stary lekcjonarz: Iz 6, 1-4. 8; Hbr 2, 10-18; Ps 23, 2-3. 5-6; Ez 36, 25a. 26a; J 17, 1-2. 9. 14-26;
 

[biały kolor szat]
 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31,31-34)
Moje prawo wypiszę na ich sercach

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą, mówi Pan.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: «Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Oto słowo Boże.

Albo:

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10,11-18)

Udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Każdy kapłan Starego testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: «Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan: Nadam prawa moje w ich serca, także w myśli ich je wypiszę. A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę».
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 110 (109),1bcde.2-3)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek. 

Rzekł Pan do Pana mego: *
«Siądź po mojej prawicy, 
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoje».

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, +
w blasku świętości, *
Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 5,8-9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich którzy Go słuchają.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 14,22-25)

To jest Ciało moje. To jest Krew moja

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
 

***

Człowiek pyta:

Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?
Mt 7,22

***

 

Wezwanie do chwalenia Pana, Syr 39
12 Jeszcze, zastanowiwszy się, mówić będę, albowiem mam wiele myśli, jak księżyc w pełni.
13 Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody!
14 Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło, rozwińcie się jak kwiat lilii, podnieście głos i śpiewajcie pieśń, wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego!
15 Oddajcie chwałę Jego imieniu! Podziękujcie Mu przez wysławianie przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych! A tak powiecie w dziękczynieniu:
16 Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne, a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany. Nie można mówić: "Cóż to? Dlaczego tamto?" Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie.
17 Na Jego wezwanie woda stanęła jak spiętrzony wał, a na słowo ust Jego powstały niezmierzone oceany.
18 Na Jego rozkaz stanie się to wszystko, co Mu się podoba, i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą.
19 Czyny wszystkich ludzi są przed Nim i nic nie może się ukryć przed Jego oczami.
20 On wzrokiem sięga od wieku do wieku i nic nie jest dla Niego dziwne.
21 Nie można mówić: "Cóż to? Dlaczego tamto?" Wszystko bowiem zostało stworzone w zamierzonym celu.
22 Błogosławieństwo Jego jak rzeka pokryło suchą ziemię i napoiło ją jak potop.
23 Gniew zaś Jego wypędził narody i obrócił miejsca nawodnione w słoną pustynię.
24 Jak dla sprawiedliwych drogi Jego są proste, tak dla bezbożnych pełne przeszkód.
25 Jak od początku dobro zostało przeznaczone dla dobrych, tak zło - dla grzeszników.
26 Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka - to: woda, ogień, żelazo i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie:
27 wszystko to służy bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście.
28 Są wichry, które stworzone zostały jako narzędzie pomsty, gniewem swym wzmocnił On ich smagania, w czasie zniszczenia wywierają swą siłę i uśmierzają gniew Tego, który je stworzył.
29 Ogień, grad, głód i śmierć - wszystko to w celu pomsty zostało stworzone.
30 Kły dzikich zwierząt, skorpiony i żmije, miecz mściwy - ku zagładzie bezbożnych -
31 radują się Jego rozkazem, gotowe są na ziemi służyć według potrzeby - i gdy przyjdzie czas, nie przekroczą polecenia.
32 Dlatego od początku byłem o tym przekonany, przemyślałem i na piśmie zostawiłem:
33 wszystkie dzieła Pana są dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.
34 Nie można mówić: "To od tamtego gorsze", albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie.

35 A teraz ustami i z całego serca śpiewajcie i wychwalajcie imię Pana! 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Kapłan i ofiara

Jezus Chrystus jest kapłanem, który składa Ojcu ofiarę z życia w naszym imieniu. Wybitny człowiek Kościoła kard. Charles Journet trafnie zauważył, że „nikt nie zdoła wejść w głąb tajemnicy, nikomu nie będzie dane poniekąd doświadczalne zrozumienie odkupieńczych zamysłów, o ile i jego samego nie trawi pragnienie zbawienia świata dla Boga”. W istocie, zrozumieć sens ofiary Chrystusa, Jego najwyższego, doskonałego i nieprzemijającego kapłaństwa, można tylko z sercem pełnym miłości.
 
Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, umocnij dziś w powołaniu i wierze wszystkich kapłanów, a zwłaszcza tych, dzięki posłudze których mogę karmić się Twoim słowem i doświadczać łaski w sakramentach świętych.
 
 
Rozważania pochodzą z książki
Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja w Wieczerniku podczas Pięćdziesiątnicy

Przymioty Maryi w ofierze zbawienia stanowią główny powód współpracy w tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Jest ona objawieniem chwalebnej mocy zbawczej, którą posiadł Chrystus po zupełnym obnażeniu się na Górze Kalwarii. Maryja była duchowo zaangażowana w ofiarę. Jako pierwsza ofiarowała swego Syna w nadziei na podniesienie się lub "zmartwychwstanie" ludzkości, które miało się dokonać wskutek Pięćdziesiątnicy. Najświętsza Panna Ofiarowania w Świątyni, zjednoczona z Krzyżem Chrystusa wypełnia swoje posłannictwo współpracując w tajemnicy Pięćdziesiątnicy.

Posłannictwo Maryi uzasadnia sens Jej obecności w Wieczerniku. Jej współpraca w ofierze przyczyniła się do otrzymania na Górze Kalwarii statusu Matki chrześcijan. To macierzyńskie posłannictwo zakłada, że Maryja ma współudział w rozwoju życia chrześcijańskiego każdej istoty. Jest to dar Ducha Świętego, z którego bierze swój początek życie chrześcijańskie. W konsekwencji tego, zadaniem macierzyńskim Najświętszej Panny jest wypełnianie przyznanego Jej daru. Podsumujmy zatem to, co wcześniej już podkreśliliśmy w odniesieniu do Wcielenia i Pięćdziesiątnicy. W wyniku działania Ducha Świętego Maryja stała się zarówno Matką Chrystusa, jak i Matką chrześcijan.

J. Galot


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Bądź zawsze pogodny i zawsze chwal Boga, choćby spadło na ciebie nie wiadomo co. Owszem, ciesz się zawsze, ilekroć wola Boża spełnia się na tobie, choćby się to działo przez próby i przykre doświadczenia albo przez nagrody.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Amen.
 


Patron DniaNajświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Dzisiejsze święto ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało wprowadzone w Polsce.

jutro: św. Grzegorza VII

wczoraj
dziś
jutro